Interstate Bus Lines le Mosupatsela FM di mema dikolo tsa Botshabelo le Thaba Nchu tse nang le di gardening le recycling projects ho etsa dikopo tsa ho thuswa ka diprojeke tsena tse pedi. IBL e tla kgetha dikolo tse tsheletseng fela (6) ho tswa Botshabelo le Thaba Nchu.

Dikolo tse tla etsa dikopo e be dikolo tse sentse dina le diprojeke tsena, e seng e leng hona di tlo diqala. Ho etsa kopo o ka romela lebitso la sekolo, contact person, nomoro ya mohala ya sekolo le sebaka seo sekolo se leng ho sona ho ibl@interstate.co.za kapa WhatsApp ho 083 297 7989.

Dikopo di tla kwala ka la 30 June 2023.

Hona le melawana le dipehelo.Ho fumana lesedi le fetang mona o ka letsetsa nomoro ya 051 408 7000 wa kopa ho bua le John Nketsi kapa Vuyo Ondala.