Bloemfontein, 27 May 2020 ka hora ya 10h00: Interstate Bus Lines (IBL) e phatlalatsa ho tjhetjhiswa ha nyollo ya ditefello tsa ditekete tsa maeto e neng e tlamehile ho nka sebaka ka la 01 Phupu 2020. Mohlanka wa kakaretso wa IBL, Monghadi George Mokgothu puong ya hae ho koranta ya rona ya Mopalami o hlahisitse ngongoreho ya hae ka tsela e mpe eo Lockdown e ammeng batho ba dikojwana di mahetleng ka teng.

Dilemong tsa ho feta keketso ya ditefello tsa ditekete e thusitse IBL ho fihlela tse ding tsa ditlhoko tsa yona, ho latela ka moo Covid-19 e ammeng moruo wa naha le Bapalami re fumane hore ho nyolla theko ya ditekete ka Phupu e tlabe ele ho imetsa Bapalami ba rona le ho feta. Le ha ele mona ditlamorao tsa Lockdown ele tse bosula le ho IBL e bile di hlokisa kgwebo botsitso re fumane ho lokela jwalo ka kgwebo e nang le maikarabelo stjhabeng sa yona ho khina keketso ya ditefello ho fihlela ha moraonyana lemong sena. Letsatsi le letjha le tla tsebiswa ka mora kopano le baetapele ba selehae ho tsa dipalangwang.

Re dumela hore ho khinwa ha nakwana ha keketso ya ditefello ho tla thusa Bapalami ba rona ba tshepahalang ho iphumana nakong ena e thata ya sewa sena se aparetseng lefatshe ka bophara.

Interstate Bus Lines e itlama ho fana ka lesedi le e ketsehileng ho bapalami ka ho sebetsa mmoho le boraditaba mmoho le setjhaba ka kakaretso. Bakeng sa lesedi le batsi le dipotso kopana le IBL Stakeholder Relations Manager ka mekgwa e latelang: 051 408 7016, vuyo.ondala@interstate.co.za, ibl@interstate.co.za, Facebook: Interstate bus lines, What’s App: 083 297 7989 kapa SMS: 30606.

 

GEORGE MOKGOTHU

MOHLANKA WA KAKARETSO

27 May 2020