Background:
The IBL tariff increase usually takes place during July each year.
The average annual price increase at IBL is normally 6%.
IBL implemented NO increase from July 2020 to Jan 2021.
Passengers saved 3% of the usual 6% increase for 6 months between July 2020 and Jan 2021 because of the “IBL No increase”.

Bokamorao
Nyollo ya ditefello tsa maeto a IBL ha ngata eba ka Phupu selemo le selemo.
Ha ngata nyollo tsa maeto ya IBL e tsamaela ho 6%.
IBL eile ya nka qeto ya hose nyolle tefo tsa maeto pakeng tsa Phupu 2020 le Pherekhong 2021.
Bapalami ba ile ba boloka 3% nyollong ya maeto a selemo le selemo bakeng sa dikgwedi tse tsheletseng pakeng tsa Phupu 2020 le Pherekhong 2021 ka lebaka la ho senyolle ditefo tsa maeto.

Where else to cut:
IBL already had to cut bus numbers compared to previous years (prior-Covid).
Two retrenchment processes took place between 2020 and 2021.
IBL continues to undergo restructuring and reducing positions to decrease costs.
Operating costs are increased by several IBL road maintenance projects in the Thaba Nchu Trusts, Botshabelo and Mangaung areas.
IBL also suffers from spares costs from vehicles damaged by unmaintained roads in our operational areas.

Ke kae moo IBL e ka fokotsang teng hape?
IBL e se e fokoditse palo ya dibese ha ho bapiswa le pele ho Covid-19.
IBL e ile ya fokotsa basebetsi makgetlo a mabedi pakeng tsa 2020 le 2021.
IBL e ntse e tswela pele ho bopa setjha maemo a mesebetsi ka hara khamani ho fokotsa ditjeo.
Ditjeo tsa tshebetso di boetse hape di eketswa ke ho lokisa ditsela Botshabelo, Thaba Nchu Trusts le Bloemfontein Mangaung.
Ditjeo tsa diparete le tsona ntse di ba boima ka baka la dibese tse robehang khafetsa ka baka la maemo a mabe a ditsela tse sa hlokomeloeng.

Impact of rising diesel cost:
Diesel prices increased by 30% during the first 5 months of 2022.
The June estimated fuel increase will result in a 43% increase in fuel for the first 6 months of 2022.
Diesel makes up 25% of our expenses. That 25% is now going to increase by 43%.
To offset the 43% increase in fuel, IBL will need to implement a 10.75% tariff increase.
The Department of Police, Roads and Transport approved a 4.5% increase.
The 4.5% increase therefore does not even make up for 50% of the expense increase.

Kgahlamelo ya Nyollo ya Diesel
Diesel e nyolohile ka 30% kgweding tse hlano tse qalang tsa 2022.
Ho lebelletswe hore mafura a tla nyoloha kgweding ya Phupjane, sena setla tlisa nyollo ya diesel ho 43% kgweding tse tsheletseng tsa pele tsa 2022.
Diesel e etsa 25% ya ditjeo tsa IBL, ho tloha kgwedi etlang 25% ena e tla nyolohela ho 43%.
Ho imulla IBL ho 43% ya nyollo ya mafura IBL e tlameha ho nyolla tefo ya maeto ka 10,75%, fela lefapha la dipalangwang le dumetse fela hore IBL e nyolle maeto ka 4,5%.
Nyollo ya 4,5% ha etse le halofo ya ka moo ditjeo di nyolohileng ka teng.

Bus Industry trends
Most bus operators are implementing additional passenger tariffs of above 5%.
Some bus operators were forced to implement a 7% increase in December 2021 and a second 8% increase in March 2022.

Maemo a renang ka hare ho Industry ya dibese.
Khampani tse tsamaisang tshebeletso tsa dibese ha jwale ka hare ho naha di nyolla dibese ka diphesente tse fetang 5%.
Tse ding di ile tsa tlameha ho nyoloha ka diphesente tse fetang 7% ka Tshitwe le nyollo ya 8% ka Hlakubele 2022.